Doxx si vyhradzuje právo odmietnu akúkovek stávku bez vysvetlenia, oznámenia alebo kompenzácie.
Doxx ponúka nasledovné druhy AH:.
Hern plán a boika poker jeho zmeny schvauje poda schvauje v rámci svojej pôsobnosti príslun regulan orgán v zmysle zákona o hazardnch hrách.
Víazom duelu je jazdec, ktor sa umiestni v oficiálnej konenej vsledkovej listine na lepej pozícii.Doxx je spolonos doxxbet,.r.o., so sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina, IO:, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka.Podporné udalosti sú udalosti, ktorch vsledok bezprostredne alebo iastone súvisí, resp.Ak sa partia nedohrá, víazom partie sa stane hrá, ktorému je oficiálne prisúdená vhra (napr.ZimnÉ porty - medzinÁrodnÉ SÚAŽE.23.1.Stávky sú anulované aj vtedy, ak vozidlo jedného z dvojice neklasifikovanch tímov dokonilo v pretekoch najviac okruhov alebo ak do vypadnutia jazdilo na najlepej pozícii.Ak zápas vrátane prestávok trvá dlhie ako 24 hodín, stávky ostávajú v platnosti a sú vyhodnotené až po oficiálnom odohratí, dohratí alebo rozhodnutí o predasnom ukonení zápasu.V prípade, že sú anulované vetky tipy jednej stávky, je anulovaná celá stávka a hráovi je vráten vklad.Stávky na poet gólov v prvej tretine.5,.5,.5,.5 viac sú vyhrávajúce.Kriket, snooker ako aj tenisové zápasy, kde sa aká až do oficiálneho rozhodnutia o dohratí alebo ukonení zápasu.Každ hrá je oprávnen zrui svoje hráske konto spielhalle garbsen a kedykovek ukoni zmluvn vzah s doxx-om stanoven tmto hernm plánom zaslaním e-mailu doxx-u na nasledovnú adresu.Používanie stránky ako aj informácií, materiálov a linkov na nej, ako aj používanie stávkového terminálu doxxu - doxxbet sportboxu je možné len v súlade s podmienkami ustanovenmi v tomto hernom pláne, ktoré medzi hráom a doxx-om predstavujú kompletnú dohodu o používaní stránky a stávkového terminálu.Každému hráovi je povolené založi si iba jedno hráske konto a to iba na svoje vlastné meno.V stávke Poet vozidiel tímu klasifikovanch v pretekoch musia obidve vozidlá jedného tímu nastúpi na tart pretekov, inak sú stávky anulované.Príležitosti na takéto stávky sú v popise stávky oznaené ako Konen vsledok alebo skratkou.V prípade akchkovek nejasností má hrá právo pred uzatvorením stávky požiada doxx o vysvetlenie stávky.V prípade zablokovania hráskeho konta poda predchádzajúcej vety tohto bodu je doxx oprávnen postupova poda bodu.23.Osobitné a záverené ustanovenia.1.